Condicions d'accés i ús de la pàgina web d'Hotel Adagio

- Hotel Adagio, amb domicili Ferran, 21 El Barri Gòtic Barcelona, informa als Usuaris de les pàgines d'Internet de titularitat de Hotel Adagio de les condicions d'accés i ús de les mateixes.

1.-L'accés i l'ús de la Pàgina web de Hotel Adagio quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització en totes les pàgines web de titularitat de Hotel Adagio suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi al mateix.
- Hotel Adagio es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d'Ús.

2.-Propietat Intel·lectual i Industrial.
- Tots els continguts de les pàgines web de Hotel Adagio estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i / o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Hotel Adagio oa tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

3.-Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts.
- L'usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin si escau dels drets d'Hotel Adagio o de tercers. L'usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s'hagin posat a disposició a aquest efecte en la pàgina web de Hotel Adagio o s'utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin violació de drets de propietat intel·lectual / industrial o algun tipus de dany per a la pàgina web de Hotel Adagio i / o la seva informació o serveis oferts.
- L'usuari s'obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de Hotel Adagio de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l'ordre públic ia fer un ús correcte i lícit dels serveis continguts ia no realitzar les següents activitats: a) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia de el terrorisme o contraris als drets humans. b) realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i / o Industrial dels seus legítims titulars c) provocar danys en els sistemes informàtics d'Hotel Adagio, dels seus proveïdors o de tercers i / o introduir o difondre virus informàtics, programari nociu o altre tipus de sistemes que puguin causar danys en sistemes informàtics, d) transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol • licitats o autoritzats.

4.-Renúncies i Limitacions de responsabilitat - Hotel Adagio no serà responsable de la informació, els serveis i / o productes oferts i / o prestats per tercers a través de la pàgina web de - Hotel Adagio ni dels continguts proporcionats per tercers.
- Hotel Adagio no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la pàgina web de - Hotel Adagio o de l'ús d'informació o aplicacions que contingui.
- Hotel Adagio no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la seva pàgina web.
- Hotel Adagio no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web de Hotel Adagio siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi , serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats a el compliment de les lleis nacionals d'aplicació.
- L'ús que pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web de Hotel Adagio i / o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o "links" que apareixen a la pàgina d'Hotel Adagio es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, i no és Hotel Adagio responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.

5.-General - Hotel Adagio es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixa i de les condicions d'accés i ús de la pàgina web de Hotel Adagio.
- Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Hotel Adagio a títol gratuït.
- El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a l'efecte de presentació de reclamacions. Per a això hauran de dirigir-se a el Departament d'Assessoria Jurídica d'Hotel Adagio, situat enFerran, 21 El Barri Gòtic Barcelona, que indicarà en cada cas els punts a seguir.
- Totes les qüestions relatives a la pàgina web de Hotel Adagio es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.

Política de Privacitat

- Quan una persona es registra a la web de Hotel Adagio, les seves dades personals formaran part d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Hotel Adagio sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com tasques d'informació, investigació, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d'activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb la companyia.
- Hotel Adagio podrà cedir aquestes dades personals únicament a les entitats del seu Grup d'empreses amb les finalitats anteriorment indicades.
- L'usuari presta el seu consentiment perquè Hotel Adagio pugui fer ús de les seves dades de navegació per Internet a fi de remetre-li, des del navegador i / o el mòdul de programari addicional, a la seva adreça de missatgeria interna, informació i publicitat d'Hotel Adagio .
- Hotel Adagio informa l'Usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per Hotel Adagio de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i altra normativa de desenvolupament. Aquests drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'Usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça Ferran, 21 El Barri Gòtic Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia de el Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent.
- En tot cas, i en compliment del que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en el moment de la recollida de dades, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment exprés perquè Hotel Adagio pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació i publicitat per mitjà de correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS en telèfons mòbils.
- Si posteriorment, un Usuari desitja revocar el seu consentiment atorgat per a rebre informació comercial via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà similar o equivalent, podrà comunicar-ho, enviant un correu electrònic a booking@hotelerum.com.
- Hotel Adagio es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en cada moment.
- Hotel Adagio informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, per la qual cosa s'ha d'atenir, en cada cas, a les dades introduïdes per l'Usuari, siguin veraces o no.

galetes

- Així mateix, Hotel Adagio informa als Usuaris de la possible col·locació de "cookies" al llarg de la navegació a l'ordinador dels Usuaris, de manera que a l'navegar per les pàgines web, es podria arribar a reconèixer automàticament, entre altres, l'adreça IP de l'ordinador dels Usuaris i altres possibles dades de navegació. L'ús de cookies només respon a motius de manteniment de la sessió de navegació. En cap cas emmagatzemen dades de caràcter personal. Si els Usuaris no volguessin admetre la cookie, haurien d'eliminar aquesta possibilitat a les opcions d'Usuari del seu propi navegador. No obstant l'anterior Hotel Adagio no es fa responsable de les irregularitats que la no admissió de la galeta pugui generar durant la navegació per les seves pàgines web.